billgate- telemanagment system

מערכת זו מאפשרת לבעלי הרשאה להפיק דו"חות על חיובי שיחות בטלפונים הפנימייםשלב
 • תחת שם המשתמש הכנס מספר ת"ז ללא ספרת ביקורת (8 ספרות)
 • תחת סיסמה הכנס קוד אישי מתלוש המשכורת (5 ספרות)
 • לחץ כניסה

שלב
 • לחץ על סיכום חשבון למחלקות

שלב
 • לחץ על הכפתור המסומן בחץ לשם קבלת לוח שנה לבחירת התאריכים הרצויים

שלב
 • בחר את תקופת החשבון הרצויה
 • לחץ אשר

שלב
 • לחץ בצע

שלב
 • הקלקה על מספר המחלקה
  תביא לפתיחת דו"ח מפורט לפי שלוחות

שלב
 • ניתן למיין דו"ח זה לפי כל אחת מהכותרות, מלבד משך שיחות, על ידי הקלקה על הכותרת (לדוגמא מיון לפי עלות שיחות)

שלב
 • ניתן להוריד את הדו"ח לקובץ EXCEL על ידי לחיצה על הורדה לקובץ EXCEL
 • ניתן להדפיס את הדו"ח ע"י לחיצה על כפתור הדפס

שלב
 • בעלי הרשאה למספר תקציבים יכולים להציג פירוט לכל מחלקה בנפרד על ידי בחירת המחלקה ולחיצה על הצגת פירוט עלויות למחלקות הנבחרות


Last updated: 12/02/2013